document.write("
Orthodox
Julian Calendar (old)
today 11/06
Bartholomeus, Varnavas, Zafeirios, Zafeiris, Zafeiro, Zafeiria, Loukas, Loska, Loskas, Lucas, Luke
www.namedays.gr
")