document.write("
Orthodox
Julian Calendar (old)
today 14/06
Avgousta, Afgoustinos, Afgoustos, Augoustos, Avgoustis, Avgoustinos, Avgoustos, Ieronymos, Jeronymo, Livyi, Lybia, Monika, Monique, Mona, Ortansia, Hortisia
www.namedays.gr
")