2. ORTHODOX NAMEDAYS
today 08/03/2021 : Hermis, Theofylaktos
tomorrow 09/03/2021 : Aetios, Aetos, Eagle, Vivianos, Vivi, Vivian, Eliana, Iliana, Ilias, Lysimahos, Xanthos, Xanhtoulis, Xanthoula, Xanthi, Sarantos, Sarantis, Sevirianos, Severiano, Smaragdos, Smaragdis, Smaragdenios, Smaris, Filoktimon, Philoktimon, Smaragdenia, Smaro, Smaragda, Smara, Smaroula, Smaragdoula
--- end ---