ORTHODOX NAMEDAYS
today 22/02/2017 : Anthousa, Thalassios, Thalasia, Thalasini
tomorrow 23/02/2017 : Polykarpos, Polychronios
--- end ---