ORTHODOX NAMEDAYS
today 18/01/2017 : Athanasios, Thanasis, Theodoula, Theodouli, Kyrillos
tomorrow 19/01/2017 : Efrasia, Makarios
--- end ---