ORTHODOX NAMEDAYS
today 18/08/2018 : Arsenios, Arsenis, Arsina, Lavros, Floros, Flora
tomorrow 19/08/2018 : no widely known nameday
--- end ---