ORTHODOX NAMEDAYS
today 08/12/2016 : Patapios
tomorrow 09/12/2016 : Anais, Anna, Annita, Anneta, Aneza
--- end ---