ORTHODOX NAMEDAYS
today 25/10/2016 : Crysanthi, Hrisanthi, Chrisanthy, Chrysaphis, Chrisaphis
tomorrow 26/10/2016 : Glykon, Glykos, Demetris, Dimitris, Dimitrios, Jim, James, Mitros, Leptinis, Dimitra, Dimitria, Dimi
--- end ---