ORTHODOX NAMEDAYS
today 21/02/2019 : no widely known nameday
tomorrow 22/02/2019 : Anthousa, Thalassios, Thalasia, Thalasini
--- end ---