ORTHODOX NAMEDAYS
today 23/09/2017 : Iris, Irida, Irais, Iraida, Rhais, Xanthippe, Xanthippi (www.xanthippi.gr), Xanthipos, Xanthippos, Polyxena, Polyxene, Polyxeni, Xene, Xeni, Rais
tomorrow 24/09/2017 : Thekla, Mirsini, Mersa, Mirso, Amerisouda, Amersouda, Amerssa, Amersa, Mirto, Persephoni, Persis, Persi, Kopros, Kopris
--- end ---