ORTHODOX NAMEDAYS
today 23/02/2018 : Polykarpos, Polychronios
tomorrow 24/02/2018 : Thodoris, Theodore, Teo, Theodoros, Thodora, Theodora
--- end ---