ORTHODOX NAMEDAYS
today 27/05/2017 : Alypios, Ioannis Rossos
tomorrow 28/05/2017 : Dioskouridis, Demetris, Dimitris, Dimitrios, Mitros
--- end ---