Κωδικοποίηση χρωμάτων
όνομα χρώμα Hex
White   FFFFFF
Red   FF0000
Orange   FFA500
Yellow   FFFF00
Green   008000
Blue   0000FF
Purple   800080
Black   000000
AliceBlue   A0CE00
AntiqueWhite   FAEBD7
Aqua   00FFFF
Aquamarine   7FFFD4
Azure   F0FFFF
Beige   F5F5DC
Bisque   FFE4C4
BlanchedAlmond   FFEBCD
BlueViolet   8A2BE2
Brown   A52A2A
BurlyWood   DEB887
CadetBlue   5F9EA0
Chartreuse   7FFF00
Chocolate   D2691E
Coral   FF7F50
CornFlowerBlue   6495ED
CornSilk   FFF8DC
Crimson   DC143C
Cyan   00FFFF
DarkBlue   00008B
DarkCyan   008B8B
DarkGoldenrod   B8860B
DarkGray   A9A9A9
DarkGreen   006400
DarkKhaki   BDB76B
DarkMagenta   BD008B
DarkOliveGreen   556B2F
DarkOrange   FF8C00
DarkOrchid   9932CC
DarkRed   8B0000
DarkSalmon   E9967A
DarkSeaGreen   8FBC8F
DarkSlateBlue   483D8B
DarkSlateGray   2F4F4F
DarkTurquoise   00CED1
DarkViolet   9400D3
DeepPink   FF1493
DeepSkyBlue   00BFFF
DimGray   696969
DodgerBlue   1E90FF
FireBrick   B22222
FloralWhite   FFFAF0
ForestGreen   228B22
Fuchsia   FF00FF
Gainsboro   DCDCDC
GhostWhite   F8F8FF
Gold   FFD700
Goldenrod   DAA520
Gray   808080
GreenYellow   ADFF2F
Honeydew   F0FFF0
HotPink   FF69B4
IndianRed   CD5C5C
Indigo   4B0082
Ivory   FFFFF0
Khaki   F0E68C
Lavender   E6E6FA
LavenderBlush   FFF0F5
LemonChiffon   FFFACD
LightBlue   ADD8E6
LightCoral   F08080
LightCyan   E0FFFF
LightGoldenrodYellow   FAFAD2
LightGreen   90EE90
LightGrey   D3D3D3
LightPink   FFB6C1
LightSalmon   FFA07A
LightSeaGreen   20B2AA
LightSkyBlue   87CEFA
LightSlateGray   778899
Light Steel Blue   B0C4DE
LightYellow   FFFFE0
Lime   00FF00
LimeGreen   32CD32
Linen   FAF0E6
Magenta   FF00FF
Maroon   800000
MediumAquamarine   66CDAA
MediumBlue   0000CD
MediumOrchid   BA55D3
MediumPurple   9370DB
MediumSeaGreen   3CB371
MediumSlateBlue   7B68EE
MediumSpringGreen   00FA9A
MediumTurquoise   48D1CC
MediumVioletRed   C71585
MidnightBlue   191970
MintCream   F5FFFA
MistyRose   FFE4E1
NavajoWhite   FFDEAD
Navy   000080
OldLace   FDF5E6
Olive   808000
OliveDrab   6B8E23
OrangeRed   FF4500
Orchid   DA70D6
PaleGoldenrod   EEE8AA
PaleGreen   98FB98
PaleTurquoise   AFEEEE
PaleVioletRed   DB7093
PapayaWhip   FFEFD5
PeachPuff   FFDAB9
Peru   CD853F
Pink   FFC0CB
Plum   DDA0DD
PowderBlue   B0E0E6
RosyBrown   BC8F8F
RoyalBlue   4169E1
SaddleBrown   8B4513
SeaGreen   2E8B57
SeaShell   FFF5EE
Sienna   A0522D
Silver   C0C0C0
SkyBlue   87CEEB
SlateBlue   6A5ACD
SlateGray   708090
Snow   FFFAFA
SpringGreen   00FF7F
SteelBlue   4682B4
Tan   D2B486
Teal   008080
Thistle   D8BFDB
Tomato   FF6347
Turquoise   40E0D0
Violet   EE82EE
Wheat   F5DEB3
WhiteSmoke   F5F5F5
YellowGreen   9ACD32