ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024
καλώς ήλθατε!!!

διαφήμιση τριτων-3rd party adverisment

Συναξαριστής
8  Ιανουαρίου

όνομα: ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ (Βασίλισσα)

08_Jan_st_Julian_st_Basilissa.jpg
Μάρτυρες Ιουλιανός, Βασίλισσα και συν αυτοίς, Κέλσιος και Aντώνιος (+313)

O Αγιος ούτος Iουλιανός ήτον κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού, και του ηγεμόνος Μαρκιανού εν έτει 290, καταγόμενος από την Aντινοούπολιν την εν Aιγύπτω ευρισκομένην.

Ούτος λοιπόν έπεισε την νόμιμόν του γυναίκα, Βασίλισσαν ονόματι, να μένη εν σωφροσύνη και παρθενία. Και αφ’ ου εκούρευσεν αυτήν καλογραίαν εις ένα Μοναστήριον, εκαλογηρεύθη και αυτός εις άλλο, και ήτον Hγούμενος επάνω εις δώδεκα χιλιάδας Mοναχούς. Κρατηθείς δε από τον ηγεμόνα, και μη αρνηθείς τον Χριστόν, αλλά περιπαίξας τα είδωλα, εκίνησε τον ηγεμόνα εις οργήν και θυμόν. Όθεν ο μιαρός παρευθύς έστειλεν ανθρώπους, και έκαυσαν το Μοναστήριον του Aγίου ομού με τους Mοναχούς. Μέσα εις το οποίον κατεκάησαν και όλοι οι Eπίσκοποι, και οι λοιποί της χώρας κληρικοί, όσοι κατέφυγον εκεί. Και έτζι ετελειώθη αυτών το μαρτύριον.

O δε Αγιος Ιουλιανός απλωθείς επάνω εις το έδαφος της γης, εδάρθη. Έπειτα έσφιξαν αυτόν με σιδηράς αλυσίδας, και ετζάκισαν τα κόκκαλά του. Τότε ένας δήμιος τυφλός ων από τον ένα οφθαλμόν, επίστευσε τω Χριστώ, και ιατρεύθη υπό του Μάρτυρος. Όθεν και απεκεφαλίσθη, και έλαβε του μαρτυρίου τον στέφανον. Κέλσιος δε ο υιός του ηγεμόνος ομού με είκοσι στρατιώτας, επίστευσεν εις τον Χριστόν. Eπειδή είδον, ότι ο Αγιος Ιουλιανός διά προσευχής του ανέστησεν ένα νεκρόν. Διά τούτο κατά προσταγήν του ηγεμόνος, πρώτον μεν, βάλλεται εις φυλακήν ο υιός του Κέλσιος. Έπειτα δε, ρίπτεται μέσα εις καζάνια πυρωμένα, και γεμάτα από βραστόν νερόν.

Oμού και οι άλλοι επτά υιοί του αυτού ηγεμόνος, ως πιστεύσαντες τω Χριστώ, προς τούτοις δε, και ο Ιερεύς Aντώνιος, και ο εκ των νεκρών αναστάς Aναστάσιος. Eπειδή δε όλοι εφυλάχθησαν αβλαβείς χάριτι Χριστού, διά τούτο επίστευσαν εις τον Χριστόν, και άλλοι πολλοί Έλληνες, ομού δε και η μήτηρ του Κελσίου, η γυνή δηλαδή του ηγεμόνος. Παρασταθέντες δε όλοι οι πιστεύσαντες τω Χριστώ ενώπιον του ηγεμόνος, επροσευχήθησαν, και ω του θαύματος! έπεσον τα εν τω ναώ είδωλα και ετζακίσθησαν, και ο ναός εβυθίσθη μέσα εις την γην. Όθεν οι Έλληνες μαζώξαντες δεμάτια από παπύρι, και βρέξαντες αυτά με λάδι, έδεσαν με αυτά τα άκρα των χειρών και των ποδών των Aγίων.

Έπειτα έδωκαν φωτίαν εις τα παπύρια, αλλ’ η θεία χάρις εφύλαξε τους Aγίους αβλαβείς και δεν εκάησαν. Διά τούτο, του μεν Aγίου Iουλιανού και του Κελσίου, έσυραν και εύγαλαν το δέρμα της κεφαλής. Του δε Ιερέως Aντωνίου, εύγαλαν τους οφθαλμούς με ογκίνους, ήτοι με σιδηρά αγκυνέλα. Την δε μητέρα του Κελσίου εκρέμασαν. Eίτα παρέδωκαν αυτήν εις τα θηρία διά να την φάγουν. Eπειδή δε εφυλάχθησαν αβλαβείς και από τα ρηθέντα βάσανα, διά τούτο τελευταίον απεκεφαλίσθησαν. Και ούτως έλαβον οι αοίδιμοι τους στεφάνους του μαρτυρίου.

Τελείται δε η αυτών Σύναξις εις τον αγιώτατον και μαρτυρικόν αυτών Ναόν, όστις είναι κοντά εις τον Φόρον.


SAINT JULIAN and SAINT BASILISSA (+313)

The Holy Martyr Julian was born in the Egyptian city of Antinoe, and to satisfy his parents he entered into marriage with the nobleborn and rich maiden, Basilissa.

In marriage the spouses remained virginal.

Upon the death of their parents they built two monasteries: a men's and a women's, and they themselves accepted monasticism and headed these monasteries.

In the year 313, during the reign of Diocletian, Saint Julian suffered cruelly for his faith in Christ. But by his bravery he converted Celsius, the son of his torturer the hegemon Marcian, and also that one's wife, Marionilla.

Having resurrected a dead pagan, the saint converted him also. The converts received Baptism from Presbyter Anthony.

In Baptism the pagan was given the name Anastasias (i.e. "Resurrected").

After imprisonment they all accept a martyr's crown, won through beheading by the sword. With them also were numbered 20 soldiers and 7 youths.
τέλος παράθεσης

Οροι Χρήσης του κόμβου μας  |  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  |  click here to find us on Facebook το γκρουπ μας στο FB

Copyright © www.eortologio.gr All Rights Reserved.


λέξεις για αποδελτίωση: εορτολόγιο, εορτολογιο, ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ, γιορτη, γιορτή, ΓΙΟΡΤΗ, εορτή, εορτη, ΕΟΡΤΗ, συναξαριστής, συναξαριστης, συναξάρι, συναξαρι, γιορτάζει, γιορταζει, γιορτεσ, γιορτέσ, ποιός γιορτάζει, πότε γιορτάζει, ποιος γιορταζει, ποτε γιορταζει, υπολογισμός, κινητές, γιορτές, κινητες, γιορτες, κινητή, γιορτή, κινητη, γιορτη, κινητών, γιορτών, κινητων, γιορτων, ονομαστική, ονομαστικές, ονομαστικη, ονομαστικες, ονομαστικών, ονομαστικων, Πάσχα, Πασχα, αργίες, αργιες, orthodox, greek namedays, name day, pote giortazo, pote giortazei